فیلم آموزشی الکترومغناطیس

فیلم آموزشی الکترومغناطیس

انتقال بار نقطه ای از شکاف

در این فیلم، کار لازم برای جابجایی بار نقطه ای از محل شکافی در پوسته کروی رسانا و ایزوله به بی نهایت محاسبه می‌شود.

فیلم آموزش جامع الکترومغناطیس