فیلم آموزشی الکترومغناطیس کنکور ارشد برق

فیلم آموزشی الکترومغناطیس کنکور ارشد برق

پتانسیل کره باردار

در این فیلم پتانسیل الکتریکی ناشی از یک کره، با بار q در کل فضا محاسبه می‌شود.

فیلم آموزش جامع الکترومغناطیس