فیلم آموزشی الکترومغناطیس کنکور ارشد برق

فیلم آموزشی الکترومغناطیس کنکور ارشد برق

محاسبه بار توپ های رها شده

در این فیلم رها شدن توپهای باردار از رئوس یک چند ضلعی منتظم و اختلاف انرژی جنبشی آنها بررسی میشود.

 

فیلم آموزش جامع الکترومغناطیس