فیلم آموزشی ماشین الکتریکی 1 کنکور ارشد برق

فیلم آموزشی ماشین الکتریکی 1 کنکور ارشد برق

 حل تست  کنکور ارشد برق

در این فیلم به مبحث محاسبه ولتاژ و گشتاور القایی در ماشین ها dc  با حل  چندین تست  کنکو ارشد برق پرداخته شده است.