فیلم آموزشی ماشین الکتریکی 1 کنکور ارشد و دکتری برق

فیلم آموزشی ماشین الکتریکی 1 کنکور ارشد و دکتری برق

 حل تست  کنکور ارشد برق

در این فیلم به مبحث تبدیل مولد شنت به کمپوند در ماشین ها dc  با حل   تست  کنکو ارشد برق پرداخته شده است.