فیلم آموزشی ماشین الکتریکی 1 کنکور ارشد و دکتری برق

فیلم آموزشی ماشین الکتریکی 1 کنکور ارشد و دکتری برق

حل تست  کنکور ارشد برق

در این فیلم به مبحث موتور های شنت با حل تست  کنکور ارشد 88 برق پرداخته شده است.

https://amoozesh.live/ref=74