فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ حل تست تالیفی

فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد برق _ حل تست تالیفی

تعداد فرکانس های طبیعی غیر صفر مدار

در این فیلم آموزشی رایگان استاد تو سلی تست مدار الکتریکی کنکور ارشد که یک تست تالیفی می باشد را حل می کنند. با دیدن این کلیپ آموزشی رایگان قادر خواهید بود به راحتی تعداد فرکانس های غیر صفر هر مداری را تعیین کنید