فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 1 کنکور ارشد برق

فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 1 کنکور ارشد برق

حل تست  کنکور ارشد برق 69

در این فیلم به حل تست کنکورارشد برق 69 پرداخته شده است.

این فیلم به حل تست ارشد 69 مبحث مدارات غیر مقاومتی پرداخته است.دراین تست شرایط اولیه داده نشده است،پس باید شرایط اولیه را بدست آوریم.

بعد از بدست آوردن مقادیر مورد نظر در صفر منفی مدار را در صفر مثبت بدست می آوریم.