فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 1 کنکور ارشد و دکتری برق

فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 1 کنکور ارشد و دکتری برق

حل تست  کنکور ارشد برق 87

این فیلم به حل تست ارشد 87 مبحث مدارات غیر مقاومتی(مدار RC) پرداخته است.در این فیلم استاد توسلی تست را به دو روش لاپلاس و زمان حل کرده اند.

در سوالاتی که شرایط اولیه داده شده است بهتر است مدار را با زمان حل کنیم.

در لاپلاس ابتدا مدار را به لاپلاس برده و مقادیر خواسته شده را بدست می آوریم و لاپلاس معکوس می گیریم.