فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 1 کنکور دکتری برق

فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 1 کنکور دکتری برق

حل تست  کنکور دکتری برق 98

در این فیلم به حل تست کنکور دکتری برق 98 پرداخته شده است.

مشابه این تست در جزوه استاد توسلی و در فیلم های آموزشی مدار های الکتریکی 1 حل شده است.دراین تست با استفاده از ستاره مثلث مدار را ساده می کنیم و به تحلیل مدار می پردازیم.

برای تحلیل هم می توانیم kvl و یا جمع آثارو یا مدار را ساده کنیم تا جریان خواسته شده را بدست آوریم.