مشاوره رایگان

جلسه 1-3-مشتق میدان های اسکالر و برداری

جلسه سوم 
 در این جلسه مبحث مشتق میدان های اسکالر و برداری  و همچنین قضایای مهم در آنالیز برداری تدریس شده استبخش شماره 1 : نمونه فیلم آموزشی

1
جلسه 1 نمایش رایگان

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه آموزشی لایوآموز می باشد.