مشاوره رایگان

جلسه 2-4 فصل دوم میدان الکتریکی ساکن

جلسه چهارم بخش دوم
در این جلسه فصل دوم میدان الکتریکی ساکن شامل مقدمه، توزیع بارهای نقطه ای و خطی تدریس شده استبخش شماره 1 : نمونه فیلم آموزشی

1
جلسه 1 نمایش رایگان

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه آموزشی لایوآموز می باشد.